Gwarancja wysy艂ki w 24h馃摝

close info bar

Koszyk

Suma

EUR

CHECKOUT

 

 

POLITYKA PRYWATNO艢CI

SKLEPU INTERNETOWEGO MINDSTATE.PL

 

SPIS TRE艢CI:

 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭
 7. COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 

1.     POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.1.              Niniejsza polityka prywatno艣ci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla Us艂ugobiorc贸w lub Klient贸w Sklepu Internetowego. Polityka prywatno艣ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a tak偶e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik贸w Cookies oraz narz臋dzi analitycznych.

1.2.              Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Sklepu Internetowego jest Wiktor P艂echa prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 MINDSTATE - WIKTOR P艁ECHA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, posiadaj膮cy: adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci i adres do dor臋cze艅: ul. Klubowa 22 02-847 Warszawa, NIP 9512529435, REGON 520420656, adres poczty elektronicznej: [email protected] 鈥 zwany dalej 鈥Administratorem鈥 i b臋d膮cy jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 Sklepu Internetowego i Sprzedawc膮.

1.3.              Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) 鈥 zwanym dalej 鈥RODO鈥 lub 鈥Rozporz膮dzeniem RODO鈥. Oficjalny tekst Rozporz膮dzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.              Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup贸w jest dobrowolne. Podobnie zwi膮zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj膮cego ze Sklepu Internetowego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze偶eniem dw贸ch wyj膮tk贸w: (1) zawieranie um贸w z Administratorem 鈥 niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno艣ci danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je偶eli osoba, kt贸rej dane dotycz膮 chce zawrze膰 dan膮 umow臋 z Administratorem, to jest zobowi膮zana do podania wymaganych danych. Ka偶dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowi膮zki ustawowe Administratora 鈥 podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj膮cym z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nak艂adaj膮cych na Administratora obowi膮zek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi膮g podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo偶liwi Administratorowi wykonanie tych偶e obowi膮zk贸w.

1.5.              Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci jest odpowiedzialny i zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  spos贸b  zapewniaj膮cy  odpowiednie  bezpiecze艅stwo danych  osobowych,  w  tym  ochron臋  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkow膮  utrat膮,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych lub organizacyjnych.

1.6.              Uwzgl臋dniaj膮c charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych o r贸偶nym prawdopodobie艅stwie i wadze zagro偶enia, Administrator wdra偶a odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa艂o si臋 zgodnie z niniejszym rozporz膮dzeniem i aby m贸c to wykaza膰. 艢rodki te s膮 w razie potrzeby poddawane przegl膮dom i uaktualniane. Administrator stosuje 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮.

1.7.              Wszelkie s艂owa, wyra偶enia i akronimy wyst臋puj膮ce w niniejszej polityce prywatno艣ci i rozpoczynaj膮ce si臋 du偶膮 liter膮 (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us艂uga Elektroniczna) nale偶y rozumie膰 zgodnie z ich definicj膮 zawart膮 w Regulaminie Sklepu Internetowego dost臋pnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.              Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy 鈥 i w takim zakresie, w jakim 鈥 spe艂niony jest co najmniej jeden z poni偶szych warunk贸w: (1) osoba, kt贸rej dane dotycz膮 wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w; (2) przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora lub przez stron臋 trzeci膮, z wyj膮tkiem sytuacji, w kt贸rych nadrz臋dny charakter wobec tych interes贸w maj膮 interesy lub podstawowe prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wymagaj膮ce ochrony danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest dzieckiem.

2.2.              Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka偶dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno艣ci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w Sklepu Internetowego przez Administratora s膮 wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno艣ci 鈥 w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.     CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1.              Ka偶dorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia艂a艅 podejmowanych przez danego Us艂ugobiorc臋 lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

3.2.              Administrator mo偶e przetwarza膰 dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w nast臋puj膮cych celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poni偶szej tabeli:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej lub podj臋cie dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem w/w um贸w

Artyku艂 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia RODO (wykonanie umowy) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy

 

Dane s膮 przechowywane przez okres niezb臋dny do wykonania, rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia w inny spos贸b zawartej Umowy Sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej.

Marketing bezpo艣redni

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz d膮偶eniu do sprzeda偶y Produkt贸w

 

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda偶y dwa lata).

Administrator nie mo偶e przetwarza膰 danych w celu marketingu bezpo艣redniego w przypadku wyra偶enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

Marketing

Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO (zgoda) 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyra偶enie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda偶y

Artyku艂 6 ust. 1 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyra偶enia opinii

 

Dane przechowywane s膮 do momentu wycofania zgody przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮 na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksi膮g podatkowych

Artyku艂 6 ust. 1 lit. c) Rozporz膮dzenia RODO w zw. z art. 86 搂 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze

 

Dane s膮 przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj膮cymi Administratorowi przechowywanie ksi膮g podatkowych (do czasu up艂ywu okresu przedawnienia zobowi膮zania podatkowego, chyba 偶e ustawy podatkowe stanowi膮 inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze艅 jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze艅, jakie mo偶e podnosi膰 Administrator lub jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora

 

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 jakie mog膮 by膰 podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 wobec Administratora wynosi sze艣膰 lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawid艂owego dzia艂ania

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda偶y dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym

Artyku艂 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) 鈥 przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora 鈥 polegaj膮cych na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwi臋kszenia sprzeda偶y Produkt贸w

Dane s膮 przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 Administratora w stosunku do osoby, kt贸rej dane dotycz膮, z tytu艂u prowadzonej przez Administratora dzia艂alno艣ci gospodarczej. Okres przedawnienia okre艣laj膮 przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze艅 zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda偶y dwa lata).

4.     ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1.              Dla prawid艂owego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um贸w Sprzeda偶y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us艂ug podmiot贸w zewn臋trznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obs艂uguj膮cy p艂atno艣ci). Administrator korzysta wy艂膮cznie z us艂ug takich podmiot贸w przetwarzaj膮cych, kt贸rzy zapewniaj膮 wystarczaj膮ce gwarancje wdro偶enia odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe艂nia艂o wymogi Rozporz膮dzenia RODO i chroni艂o prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

4.2.              Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane przez Administratora do pa艅stwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, 偶e w takim przypadku odbywa膰 si臋 to b臋dzie w stosunku do pa艅stwa zapewniaj膮cego odpowiedni stopie艅 ochrony 鈥 zgodny z Rozporz膮dzeniem RODO, a w przypadku innych pa艅stw, 偶e przekazanie odbywa膰 si臋 b臋dzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma mo偶liwo艣膰 uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

4.3.              Przekazanie danych przez Administratora nie nast臋puje w ka偶dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno艣ci odbiorc贸w lub kategorii odbiorc贸w 鈥 Administrator przekazuje dane wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to niezb臋dne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb臋dnym do jego zrealizowania.

4.4.              Dane osobowe Us艂ugobiorc贸w i Klient贸w Sklepu Internetowego mog膮 by膰 przekazywane nast臋puj膮cym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w:

4.4.1.         przewo藕nicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obs艂uguj膮ce magazyn i/lub proces wysy艂ki 鈥 w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi, spedytorowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora, a je偶eli wysy艂ka nast臋puje z magazynu zewn臋trznego 鈥 podmiotowi obs艂uguj膮cemu magazyn i/lub proces wysy艂ki 鈥 w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.4.2.         podmioty obs艂uguj膮ce p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 w przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci realizowanej przez Klienta.

4.4.3.         dostawcy us艂ug zaopatruj膮cy Administratora w rozwi膮zania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo偶liwiaj膮ce Administratorowi prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i 艣wiadczonych za jego po艣rednictwem Us艂ug Elektronicznych (w szczeg贸lno艣ci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz膮dzania firm膮 i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) 鈥 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

4.4.4.         dostawcy us艂ug ksi臋gowych, prawnych i doradczych zapewniaj膮cy Administratorowi wsparcie ksi臋gowe, prawne lub doradcze (w szczeg贸lno艣ci biuro ksi臋gowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) 鈥 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia艂aj膮cemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb臋dnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci.

4.4.5.         dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek spo艂eczno艣ciowych, skrypt贸w oraz innych podobnych narz臋dzi umo偶liwiaj膮cych przegl膮darce osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Sklepu Internetowego pobieranie tre艣ci od dostawc贸w wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomoc膮 danych logowania do serwisu spo艂eczno艣ciowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzaj膮cej, w tym r贸wnie偶:

4.4.5.1.         Meta Platforms Ireland Ltd. 鈥 Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek spo艂eczno艣ciowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubi臋 to!, Udost臋pnij lub logowanie za pomoc膮 danych logowania do serwisu Facebook) oraz Instagram i w zwi膮zku z tym gromadzi i udost臋pnia dane osobowe Us艂ugobiorcy korzystaj膮cego ze strony Sklepu Internetowego do Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatno艣ci dost臋pnymi 鈥 w przypadku Facebooka 鈥 tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz 鈥 w przypadku Instagrama 鈥 tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav (dane te obejmuj膮 informacje o dzia艂aniach na stronie Sklepu Internetowego 鈥 w tym informacje o urz膮dzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wy艣wietlanych reklamach oraz sposobie korzystania z us艂ug 鈥 niezale偶nie od tego, czy Us艂ugobiorca ma konto na Facebooku lub Instagramie i czy jest zalogowany do Facebooka lub Instagrama).

4.4.5.2.         Edrone 鈥 Administrator informuje U偶ytkownik贸w, 偶e powierza przetwarzanie danych osobowych nast臋puj膮cym podmiotom: - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krak贸w, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 鈥 w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, s艂u偶膮cego do przesy艂ania newslettera, - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krak贸w, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: 鈥 w celach marketingowych tylko i wy艂膮cznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomoc膮 systemu edrone, 鈥 鈥 Administrator informuje, 偶e stosuje nast臋puj膮ce technologie 艣ledz膮ce dzia艂ania podejmowane przez u偶ytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu: 鈥 - kody 艣ledzenia edrone 鈥 w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a tak偶e w celach marketingowych tylko i wy艂膮cznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomoc膮 systemu edrone.

5.     PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.              Rozporz膮dzenie RODO nak艂ada na Administratora obowi膮zek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz膮dzenia RODO, oraz 鈥 przynajmniej w tych przypadkach 鈥 istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak偶e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Maj膮c to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatno艣ci informacje dotycz膮ce mo偶liwego profilowania.

5.2.              Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z profilowania do cel贸w marketingu bezpo艣redniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz膮 zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda偶y czy te偶 mo偶liwo艣ci korzystania z Us艂ug Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo偶e by膰 np. przyznanie danej osobie rabatu, przes艂anie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko艅czonych zakupach, przes艂anie propozycji Produktu, kt贸ry mo偶e odpowiada膰 zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te偶 zaproponowanie lepszych warunk贸w w por贸wnaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj臋, czy b臋dzie chcia艂a skorzysta膰 z otrzymanego w ten spos贸b rabatu, czy te偶 lepszych warunk贸w i dokona膰 zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.              Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegl膮danie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy te偶 poprzez analiz臋 dotychczasowej historii dokonanych zakup贸w w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby m贸c jej nast臋pnie przes艂a膰 np. kod rabatowy.

5.4.              Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do tego, by nie podlega膰 decyzji, kt贸ra opiera si臋 wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo艂uje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos贸b istotnie na ni膮 wp艂ywa.

6.     PRAWA OSOBY, KT脫REJ DANE DOTYCZ膭

6.1.              Prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia lub przenoszenia 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak偶e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg贸艂owe warunki wykonywania wskazanych wy偶ej praw wskazane s膮 w art. 15-21 Rozporz膮dzenia RODO.

6.2.              Prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora na podstawie wyra偶onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz膮dzenia RODO), to ma ona prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

6.3.              Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 osoba, kt贸rej dane przetwarzane s膮 przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos贸b i trybie okre艣lonym w przepisach Rozporz膮dzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

6.4.              Prawo do sprzeciwu 鈥 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis贸w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju偶 przetwarza膰 tych danych osobowych, chyba 偶e wyka偶e on istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

6.5.              Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo艣redniego 鈥 je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

6.6.              W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno艣ci, mo偶na kontaktowa膰 si臋 z Administratorem poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres Administratora wskazany na wst臋pie polityki prywatno艣ci lub korzystaj膮c z formularza kontaktowego dost臋pnego na stronie Sklepu Internetowego.

7.     COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1.              Pliki Cookies (ciasteczka) s膮 to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik贸w tekstowych, wysy艂ane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te偶 na karcie pami臋ci smartfonu 鈥 w zale偶no艣ci z jakiego urz膮dzenia korzysta odwiedzaj膮cy nasz Sklep Internetowy). Szczeg贸艂owe informacje dot. plik贸w Cookies, a tak偶e histori臋 ich powstania mo偶na znale藕膰 m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2.              Pliki Cookies, kt贸re mog膮 by膰 wysy艂ane przez stron臋 Sklepu Internetowego mo偶na podzieli膰 na r贸偶ne rodzaje, wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w:

Ze wzgl臋du na ich dostawc臋:

 1.     w艂asne (tworzone przez stron臋 Sklepu Internetowego Administratora) oraz
 2.     nale偶膮ce do os贸b/podmiot贸w trzecich (innych ni偶 Administrator)

Ze wzgl臋du na ich okres przechowywania na urz膮dzeniu osoby odwiedzaj膮cej stron臋 Sklepu Internetowego:

 1.     sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania si臋 ze Sklepu Internetowego lub wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej) oraz
 2.     sta艂e (przechowywane przez okre艣lony czas, zdefiniowany przez parametry ka偶dego pliku lub do czasu r臋cznego usuni臋cia)

Ze wzgl臋du na cel ich stosowania:

 1. niezb臋dne (umo偶liwiaj膮ce prawid艂owe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),
 2. funkcjonalne/preferencyjne (umo偶liwiaj膮ce dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzaj膮cej stron臋),
 3. analityczne i wydajno艣ciowe (gromadz膮ce informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),
 4. marketingowe, reklamowe i spo艂eczno艣ciowe (zbieraj膮ce informacje o osobie odwiedzaj膮cej stron臋 Sklepu Internetowego w celu wy艣wietlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczno艣ci i prowadzenia innych dzia艂a艅 marketingowych w tym r贸wnie偶 na stronach internetowych odr臋bnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale spo艂eczno艣ciowe albo inne strony nale偶膮ce do tych samych sieci reklamowych co Sklep Internetowy)

7.3.              Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj膮cych ze strony Sklepu Internetowego w nast臋puj膮cych konkretnych celach:

Cele stosowanie plik贸w Cookies w Sklepie Internetowym Administratora

identyfikacji Us艂ugobiorc贸w jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, 偶e s膮 zalogowani (pliki Cookies niezb臋dne)

zapami臋tywania Produkt贸w dodanych do koszyka w celu z艂o偶enia Zam贸wienia (pliki Cookies niezb臋dne)

zapami臋tywania danych z wype艂nianych Formularzy Zam贸wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezb臋dne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us艂ugobiorcy (np. dotycz膮cych kolor贸w, rozmiaru czcionki, uk艂adu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajno艣ciowe)

wy艣wietlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wy艣wietle艅 reklam oraz ignorowania reklam, kt贸rych Us艂ugobiorca nie chce ogl膮da膰, mierzenia skuteczno艣ci reklam, a tak偶e personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania os贸b odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy poprzez anonimow膮 analiz臋 ich dzia艂a艅 (np. powtarzaj膮ce si臋 wizyty na okre艣lonych stronach, s艂owa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa艅, tak偶e wtedy kiedy odwiedzaj膮 oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i spo艂eczno艣ciowe)

7.4.              Sprawdzenie w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plik贸w Cookies oraz ich dostawca) s膮 wysy艂ane w danej chwili przez stron臋 Sklepu Internetowego jest mo偶liwe w nast臋puj膮cy spos贸b:

W przegl膮darce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 k艂贸dki po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸liki cookie鈥.

W przegl膮darce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 tarczy po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濪opuszczone鈥 lub 鈥瀂ablokowane鈥, (3) kliknij pole 鈥濩iasteczka 艣ledz膮ce mi臋dzy witrynami鈥, 鈥濫lementy 艣ledz膮ce serwis贸w spo艂eczno艣ciowych鈥 lub 鈥濼re艣ci z elementami 艣ledz膮cymi鈥

W przegl膮darce Internet Explorer:
(1) kliknij menu 鈥濶arz臋dzia鈥, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濷pcje internetowe鈥, (3) przejd藕 do zak艂adki 鈥濷g贸lne鈥, (4) przejd藕 do zak艂adki 鈥濽stawienia鈥, (5) kliknij pole 鈥濿y艣wietl pliki鈥

W przegl膮darce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk臋 k艂贸dki po lewej stronie, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸liki cookie鈥.

w przegl膮darce Safari:
(1) kliknij menu 鈥濸referencje鈥, (2) przejd藕 do zak艂adki 鈥濸rywatno艣膰鈥, (3) kliknij w pole 鈥瀂arz膮dzaj danymi witryn鈥

Niezale偶nie od przegl膮darki, za pomoc膮 narz臋dzi dost臋pnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

7.5.              Standardowo wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych dost臋pnych na rynku domy艣lnie akceptuje zapisywanie plik贸w Cookies. Ka偶dy ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia warunk贸w korzystania z plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 w艂asnej przegl膮darki internetowej. Oznacza to, 偶e mo偶na np. cz臋艣ciowo ograniczy膰 (np. czasowo) lub ca艂kowicie wy艂膮czy膰 mo偶liwo艣膰 zapisywania plik贸w Cookies 鈥 w tym ostatnim wypadku jednak mo偶e to mie膰 wp艂yw na niekt贸re funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego (przyk艂adowo niemo偶liwym mo偶e okaza膰 si臋 przej艣cie 艣cie偶ki Zam贸wienia poprzez Formularz Zam贸wienia z uwagi na niezapami臋tywanie Produkt贸w w koszyku podczas kolejnych krok贸w sk艂adania Zam贸wienia).

7.6.              Ustawienia przegl膮darki internetowej w zakresie plik贸w Cookies s膮 istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik贸w Cookies przez nasz Sklep Internetowy 鈥 zgodnie z przepisami taka zgoda mo偶e by膰 r贸wnie偶 wyra偶ona poprzez ustawienia przegl膮darki internetowej. Szczeg贸艂owe informacje na temat zmiany ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych dost臋pne s膮 w dziale pomocy przegl膮darki internetowej oraz na poni偶szych stronach (wystarczy klikn膮膰 w dany link):

w przegl膮darce Chrome

w przegl膮darce Firefox

w przegl膮darce Internet Explorer

w przegl膮darce Opera

w przegl膮darce Safari

w przegl膮darce Microsoft Edge

7.7.              Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z us艂ug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm臋 Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Us艂ugi te pomagaj膮 Administratorowi prowadzi膰 statystyki i analizowa膰 ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s膮 w ramach powy偶szych us艂ug do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy. Administrator korzystaj膮c z powy偶szych us艂ug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak 藕r贸d艂a i medium pozyskania os贸b odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy oraz spos贸b ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz膮dze艅 i przegl膮darek z kt贸rych odwiedzaj膮 stron臋, IP oraz domen臋, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p艂e膰) i zainteresowania.

7.8.              Mo偶liwe jest zablokowanie w 艂atwy spos贸b przez dan膮 osob臋 udost臋pniania do Google Analytics informacji o jej aktywno艣ci na stronie Sklepu Internetowego 鈥 w tym celu mo偶na na przyk艂ad zainstalowa膰 dodatek do przegl膮darki udost臋pniany przez firm臋 Google Ireland Ltd. dost臋pny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9.              W zwi膮zku z mo偶liwo艣ci膮 korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z us艂ug reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Irelantd Ltd., Administrator wskazuje, 偶e pe艂na informacja o zasadach przetwarzania danych os贸b odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje si臋 w polityce prywatno艣ci us艂ug Google dost臋pnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7.10.           Administrator mo偶e korzysta膰 w Sklepie Internetowym z us艂ugi Meta Pixel dostarczanej przez firm臋 Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Us艂uga ta pomaga Administratorowi mierzy膰 skuteczno艣膰 reklam oraz dowiadywa膰 si臋, jakie dzia艂ania podejmuj膮 odwiedzaj膮cy sklep internetowy, a tak偶e wy艣wietla膰 tym osobom dopasowane reklamy. 

7.11.           Zarz膮dzanie dzia艂aniem Meta Pixel jest mo偶liwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

7.12.           W zwi膮zku z mo偶liwo艣ci膮 korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z us艂ug reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Meta Platforms Ireland Limited, Administrator wskazuje, 偶e pe艂na informacja o zasadach przetwarzania danych os贸b odwiedzaj膮cych Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Meta Platforms Ireland Limited znajduje si臋 w polityce prywatno艣ci us艂ug Meta dost臋pnej pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect.

 

8.     POSTANOWIENIA KO艃COWE

8.1.              Sklep Internetowy mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

Nasza strona u偶ywa plik贸w cookies